SYSTEM INFORMACJI RZECZNEJ

RIVER INFORMATION SERVICE (RIS)

Obowiązek wdrożenia RIS obejmuje wszystkie śródlądowe drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym oraz znajdujące się na nich porty, które łączą się z innymi drogami o tym samym standardzie, tj. począwszy od IV klasy drogi wodnej według klasyfikacji EKG ONZ. Postanowienia dyrektywy RIS, według uznania Państw Członkowskich, mogą być stosowane również na śródlądowych drogach wodnych nie objętych tym obowiązkiem. Natomiast na krajowych śródlądowych drogach wodnych objętych obowiązkiem RIS, ale nie powiązanych siecią dróg wodnych innego Państwa Członkowskiego, wymagania i specyfikacje techniczne dla zharmonizowanego systemu informacji rzecznej, określone w dyrektywie RIS nie są obowiązkowe, a jedynie zalecane. W Polsce większość dróg wodnych posiada parametry eksploatacyjne o znaczeniu regionalnym. Jedynie niecałe 6% ich długości spełnia wymagania śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym( a więc parametry klasy IV i wyższej), tj. objętych obowiązkiem wdrożenia dyrektywy RIS. Są to:
  • jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi – 9,5 km
  • rzeka Odra od miejscowości Ognica do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do ujścia do jeziora Dąbie – 44,6 km
  • rzeka Odra Zachodnia, która obejmuje:
  • od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami – 36,6 km
  • Przekop Klucz-Ustowo, który łączy rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią – 2,7 km
  • rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi – 6,9 km.
Obowiązkowi wdrożenia RIS podlega więc część dolnego odcinka rzeki Odry od miejscowości Ognica do Szczecina, wraz z Odrą Wschodnią, Odrą Zachodnią, jeziorem Dąbie oraz pozostałymi drogami szczecińskiego węzła wodnego. Łączna długość tych dróg wodnych wynosi 97,3 km. Wszystkie odcinki posiadają parametry o znaczeniu międzynarodowym i łączą się wzajemnie ze sobą. Wymóg opracowania specyfikacji technicznych dla europejskiego systemu informacji rzecznej wynikał z konieczności budowy zharmonizowanego, interoperacyjnego i otwartego systemu informacyjnego, dostępnego bez dyskryminacji dla wszystkich dostawców i użytkowników systemu. Ze względów bezpieczeństwa założono, że wymogi i specyfikacje techniczne opierać się będą na dorobku wypracowanym w tej dziedzinie przez właściwe organizacje międzynarodowe, takie jak:
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Żeglugowe (PIANC);
  • Centralna Komisja Żeglugi na Renie (CCNR);
  • Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ).
Ramowa struktura zharmonizowanego systemu informacji rzecznej powinna umożliwiać operatorom i użytkownikom systemu osiągnięcie wytyczonych celów, poprzez realizację szeregu zadań związanych z zarządzaniem flotą śródlądową, w oparciu o gromadzone i przesyłane informacje tworzące daną usługę.

W służbie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie pojawiła się nowa łódź inspekcyjno-pomiarowa “Inspektor 63″. Umowę na dostawę jednostki inspekcyjno- pomiarowej z wyposażeniem podpisał Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i spółka Techno Marine z Malborka. Statek przeznaczony jest do wykonywania specjalistycznych pomiarów hydrograficznych oraz kontroli i monitorowania akwenów, administrowanych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Jednostka pływająca jest wyposażona w nowoczesne specjalistyczne urządzenia nawigacyjne i pomiarowe m.in. echosondę EA400, radar rzeczny JMA 610, system Inland AIS R4, radiotelefony SAILOR RT2048 oraz ICOM IC-M411. Zakup jednostki jest jednym z elementów projektu „Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry- projekt nr 2010-PL-70206-P, realizowanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
Statek Inspektor 63